κεφαλαιο 31

Η αγάπη προς την πόλη, η τάση των κατοίκων της υπαίθρου και των επαρχιών να συγκεντρώνονται σε μεγάλα αστικά και βιομηχανικά κέντρα.

Το φαινόμενο είναι πολύ παλιό και οι λόγοι που το επέβαλαν οφείλονται στις διαφορετικές και καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης και προόδου που παρέχουν οι μεγάλες πόλεις σε σύγκριση με τα χωριά και την επαρχία. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι πόλεις είναι τα σπουδαιότερα βιομηχανικά κέντρα, προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, είναι τα εμπορικά, νοσηλευτικά, ψυχαγωγικά και διοικητικά κέντρα και γενικά εξυπηρετούν τις περισσότερες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Η αστυφιλία είναι ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης μιας χώρας και έχει βαρύ αντίχτυπο στην οικονομία της, γιατί απογυμνώνει την ύπαιθρο από εργατικά χέρια, αφήνει ακαλλιέργητες πελώριες εκτάσεις, δημιουργεί ανεργία στις πόλεις και υποαπασχόληση.

Για την καταπολέμησή της απαιτείται βασικά αποκέντρωση και δημιουργία στην ύπαιθρο των κατάλληλων προϋποθέσεων, που να εγγυούνται άνετη ζωή με την εξασφάλιση μόνιμης εργασίας, κατοικίας, ψυχαγωγίας και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των εργαζομένων.

¨