Θερμαίνοντας % ψύχοντας

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΦΕ1

 

 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:

ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ

ΦΕ2

 

 

 

ΤΗΞΗ & ΠΗΞΗ

ΦΕ3

 


 

 

 

ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ & ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ

ΦΕ6

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ & ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΥΓΡΑ

ΦΕ7

 

 

 

 

 

 

ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ & ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΙΑ

ΦΕ8