Οι Δυνάμεις


Ποια χαρακτηριστική ιδιότητα πρέπει να έχουν ο μυθικός και ο σύγχρονος Άτλας για να κατορθώνουν να κάνουν αυτό που βλέπεις στην παρακάτω εικόνα;
 
 
Για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την αλλαγή του σχήματος ενός σώματος ή την αλλαγή της ταχύτητάς του, χρησιμοποιούμε την έννοια της δύναμης.
Τις δυνάμεις δε μπορούμε να τις αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας, καταλαβαίνουμε όμως ότι υπάρχουν από τα αποτελέσματά τους. Ο κλάδος της Φυσικής που ασχολείται με τις δυνάμεις λέγεται Μηχανική
Όταν σε ένα σώμα ασκείται δύναμη, τότε μπορεί να προκληθεί:
  • Αλλαγή στην ταχύτητα του σώματος που μπορεί να είναι ή αύξηση ή μείωση της ταχύτητας ΚΛΙΚ
  • Αλλαγή της κατεύθυνσης του
 
  • Αλλαγή στο σχήμα του που μπορεί να είναι ή μόνιμη ή προσωρινή


 
Όταν σε ένα σώμα ασκούνται πολλές δυνάμεις από διάφορες κατευθύνσεις, μπορεί να μην παρατηρούμε κανένα από τα παραπάνω αποτελέσματα. Λέμε τότε ότι το σώμα ισορροπεί. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί το αποτέλεσμα κάθε δύναμης δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο μεγάλη είναι, αλλά και από την κατεύθυνση προς την οποία ασκείται.
 
Οι δυνάμεις εμφανίζονται με βέλη. Η κατεύθυνση του βέλους δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία η δύναμη ασκείται. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του βέλους , τόσο μεγαλύτερη είναι και η δύναμη.

 
Ο άνθρωπος για να προχωρήσει πιο γρήγορα ένα αντικείμενο,το αντικείμενο χρειάζεται μεγαλύτερη ώθηση. Έτσι ασκεί μεγαλύτερη δύναμη αν θέλει να προχωρήσει πιο γρήγορα και αυτό δίνει στο αντικείμενο μεγαλύτερη δύναμη! 
 
 
 
Για να μετακινήσει, να σηκώσει ή να αλλάξει το σχήμα και το μέγεθος άλλων σωμάτων ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τους μυς του 
και αν πρέπει να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη δύναμη τότε χρησιμοποιεί κατάλληλες διατάξεις που ονομάζονται μηχανές.
Αυτές μπορεί να είναι είτε απλές όπως μοχλοί, τροχαλίες, ψαλίδια κλπ είτε πολύπλοκες όπως γερανοί, κινητήρες κλπ 
 
 
 
Άρα λοιπόν, τα αποτελέσματα που έχει η άσκηση δύναμης πάνω σε ένα σώμα είναι: