ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

 
Μονάδα μέτρησης της επιφάνειας είναι το τετραγωνικό μέτρο, η επιφάνεια δηλαδή ενός τετραγώνου με πλευρά 1 μέτρο.

 
Υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου ( τ. μ.) δηλαδή μικρότερα είναι:
  • το τετραγωνικό δεκατόμετρο ή τετραγωνική παλάμη ή τετραγωνικό δέκατο ( τ. δ),
  • το τετραγωνικό εκατοστόμετρο ή τετραγωνικό εκατοστό( τ. εκ.)
  • και το τετραγωνικό χιλιοστόμετρο ή τετραγωνικό χιλιοστό ( τ.χ.)
 
Ανάλυση του τετραγωνικού μέτρου (τ. μ.):
 
1 τ.μ.= 100 τ. δεκατόμετρα ή 1τ.μ.= 10.000 τ.εκατοστόμετρα ή 1τ.μ =1.000.000 τ. χιλιοστόμετρα
 

Ανάλυση του τετραγωνικού δεκατόμετρου ή παλάμης(τ. δ.):
1 τ.δ.= 100 τ.εκατοστόμετρα ή 1τ δ. = 10.000 τ.χιλιοστόμετρα

Ανάλυση του τετραγωνικού εκατοστόμετρου(τ. εκ.):
1 τ.εκ. = 100 τ. χιλιοστόμετρα


 
Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μεγαλύτερη σε μικρότερη κάνουμε πολλαπλασιασμό με το 100, το 10.000 ή το 1.000.000
Π.χ. 4,5 τ.μ είναι:
 

4,5 Χ 100 = 450 τ.δέκατα

4,5 Χ 10.000 = 45.000 τ.εκατοστά

4,5 Χ 1.000.000 = 4.500.000 τ. χιλιοστά

Αντίθετα, όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μικρότερη σε μεγαλύτερη κάνουμε διαίρεση με το 100, το 10.000 ή το 1.000.000
Π.χ. 4.500.000 τ. χιλιοστά είναι:

 
4.500.000 :1.000.000 = 4,5 τ.μέτρα
 

4.500.000 : 10.000 = 450 τ. δέκατα
 

4.500.000 : 100 = 45.000 τ.εκατοστά


 
Μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης του τετραγωνικού μέτρου είναι το στρέμμα και το τετραγωνικό χιλιόμετρο(τ.χμ).

 
Το στρέμμα(στρ)=1.000 τ. μ.

Το τετραγωνικό χιλιόμετρο(τ. χμ.)= 1.000.000 τ. μ.
 

Να θυμάσαι ακόμα ότι για να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε μετρήσεις επιφάνειας, πρέπει οι μετρήσεις να εκφράζονται στην ίδια υποδιαίρεση ή πολλαπλάσιο του μέτρου, δηλαδή στην ίδια μονάδα μέτρησης μήκους και με αριθμούς της ίδιας μορφής.
 

Π. χ. 2 τ.μ. 5 τ.δεκ. + 1 15/100 τ. μ. = 2 5/100 τ. μ. + 1 15/100= 3 20/100 τ. μ. ή 3,20 τ. μ.

 
Σε κάθε δεκαδικό αριθμό που δηλώνει τετραγωνικά μέτρα, το ακέραιο μέρος εκφράζει τα τετραγωνικά μέτρα, τα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία τα τετραγωνικά δέκατα, τα δύο επόμενα τα τετραγωνικά εκατοστά και τα δύο τελευταία τα τετραγωνικά χιλιοστά
 

Π. χ. 2,142550 τ. μ. = 2 τ. μ. , 14 τ. δεκ. , 25 τ. εκ. , 50 τ. χιλ.
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 
1. Γράψε τους παρακάτω συμμιγείς αριθμούς ως δεκαδικούς και αντίστροφα:
 
 
3 τ. μ. 15 τ. δεκ. 5 τ.εκ =............ 3 τ. μ. 9 τ. εκ. =.............

14 τ. μ. 5 τ. δεκ.= ........... 15 τ. εκ. 5 τ. χιλ. =.................

2,05 τ. μ.=......................... 0,00576 τ. δεκ.=...................

5,089 τ. μ. =.......................15 τ. εκ. 6 τ. χιλ.=................
 

2. Βάλε το σύμβολο της ισότητας ή της ανισότητας που ταιριάζει:

 
2,6 τ. μ. ...... 250 τ.δεκ.

5 τ. εκ. ....... 500 τ.χιλ.

1,45 τ. μ. ....... 1450 τ. εκ.

0,05 τ. εκ. .........50 τ. δεκ.

0,0705 τ.μ. .......705 τ. δεκ.

250 τ. εκ. .........25 τ. δεκ.

 

 

Μονάδας μέτρησης της επιφάνειας είναι το τετραγωνικό μέτρο (τ.μ. - m2)

 

Υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου

  • τετραγωνικό δεκατόμετρο ή τετραγωνική παλάμη (τ.δεκ. - dm2) - 1 τ.δεκ. = 1/100 τ.μ. ή 0,01 τ.μ.
  • τετραγωνικό εκατοστόμετρο (τ.εκ. - cm2) - 1 τ.εκ. = 1/10.000 μ. ή 0,0001 τ.μ.
  • τετραγωνικό χιλιοστόμετρο (τ.χιλ. - mm2) - 1 τ.χιλ. = 1/1.000.000 μ. ή 0,000001 τ.μ.

 

Πολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου

Το στρέμμα (στρέμ.) - 1 στρέμ. = 1.000 τ.μ.

Το τετραγωνικό χιλιόμετρο (τ.χμ. - km2) - 1 τ.χμ. = 1.000.000 τ.μ.

 

Μετατροπές

  • Για να μετατρέψουμε μια μονάδα μέτρησης επιφάνειας σε μικρότερη, πολλαπλασιάζουμε με το 100, 10.000 ή 1.000.000.

Π.χ.

6,491 τ.μ. Χ 100 = 649,1 τ.δεκ.

6,491 τ.μ. Χ 10.000 = 64.910 τ.εκ.

6,491 τ.μ. Χ 1.000.000 = 6.491.000 τ.χιλ.

  • Για να μετατρέψουμε μια μονάδας μέτρησης μήκους σε μεγαλύτερη, διαιρούμε με το 100, 10.000 ή 1.000.000.

Π.χ.

152.680 τ.χιλ. : 100 = 1.526,80 τ.εκ.

152.680 τ.χιλ. : 10.000= 15,2680 τ.δεκ.

152.680 τ.χιλ. : 1.000.000 = 0,15268 τ.μ.

 

Στις μετατροπές θα σε βοηθήσει η παρακάτω "πυραμίδα":